Röjning

Tillväxt och mångfald

Genom röjning kan du öka skogens tillväxt och samtidigt bevara dess mångfald. Röjning skapar variation och är en investering för framtiden.

Röjning är en av de viktigaste åtgärden i skogen. Lite för ofta bortprioriteras, eller senareläggs, denna åtgärd, när tiden saknas. Röjning anses även som en kostnad, vilket de i och för sig är kortsiktigt, men det är en av de mest avgörande åtgärderna för att nå dina skogsbruksmål. Att röja är verkligen en investering för framtiden!

Genom att röja ett bestånd kan du stärka trädens tillväxt och vitalitet och samtidigt bevara skogens mångfald. Genom att reglera trädslagsblandning, täthet och skiktning grundlägger du inriktningen för den fortsatta skötseln. Ett röjt bestånd går sedan att gallra några år tidigare än ett oröjt. Lika så har det röjda beståndet en högre medeldiameter vilket resulterar i en grövre medelstam den dagen det är dags att gallra. Man vinner även på ett bättre utvecklat rotsystem och bättre möjligheter att motstå framtida stormar. Man kan säga när det gäller kvalitén på framtida bestånd, är att den bestäms till 90 procent vid röjningarna och förstagallringen, där efter är det svårt att påverka det framtida beståndet ur kvalitetssynpunkt.

En viktig aspekt vid röjning är att kombinera röjningen med foderskapande åtgärder för de vilda djuren. RASE, Rönn, Asp, Sälg och Ek, bör alltid sparas och främst ek och sälg toppröjs gärna för att öka fodermängden. Lika så bör tidigare betade tallar toppklippas. På detta sätt kan man minska viltskadorna på kommande huvudstammar.

Frödinge Hällerum AB har resurser att genom våra duktiga entreprenörer hjälpa dig med hela, eller delar av, röjningsåtgärderna. Är detta intressant för dig så ta gärna kontakt med oss för en förutsättningslös diskussion.