Om Frödinge Hällerum

Vår historia

1553

Redan Gustav Vasa var medveten om Tunaläns värdefulla skogar. I ett brev till sin fogde i Kalmar, Germund Somme, skriver han år 1553 ”att det i Tunalän finnes mycken god skog” och han uppmanar nu sin fogde att tala med tunaborna i ett betydligt vänligare tonläge än då han tidigare uttryckte sin förargelse över den förrädarhop som bodde i Tunalän.

15531553

1912

När Karl Svensson (1882-1970) startade sågverksrörelse i Tuna socken hade hans morbror Nils Petter Danielsson en viktig del i detta. Morbrodern lånade nämligen ut ett nödvändigt startkapital, vilket gjorde att Karl Svensson kunde grunda sin första sågverksrörelse 1912. Bilden är från Karl Svenssons första sågverk vid sjön Möckeln.

19121912

1918

Ute i världen hade första världskriget rasat sedan sommaren 1914, men nu närmade sig kriget sitt slut. I november 1918 var freden ett faktum och samma år grundade Karl Svensson sitt första stationära sågverk i Hällerum som genom åren har utvecklats till dagens moderna furusågverk.

19181918

1920-talet

Gästgivare August Karlssons äldste son Erik Karlsson (1904-1977) i Frödinge visade tidigt ett intresse för skogen och vad den kunde ge. Han fick därför gå en kurs på skogs- och lantmannaskolan i Osby. Väl hemma i Frödinge började Erik, vid sidan av jordbruket, att såga timmer med ett litet flyttbart sågverk som drevs med en råoljedriven tändkulemotor.

1920-talet1920-talet

1928

Eriks son, Sven-Erik Karlsson (1928-2013) föddes och växte upp i familjens lantbruk men fick tidigt, precis som sin far, ett intresse för skogen. Men att Sven-Erik senare i livet helt skulle ägna sig åt sågverksrörelse var mer en slump. En sak visste han emellertid tidigt; lantbruket var inget för honom, har han berättat.
Sven-Erik är mannen i mitten på bilden.

19281928

1943

Erik Karlsson grundar Frödinge Sågverks AB mitt under brinnande världskrig. En vinterstorm den 2 mars 1943 var den avgörande betydelsen. Vintern hade varit mild och blöt och det var ingen tjäle i backen, vilket gjorde att stormbyarna fällde stora mängder träd. Det handlade nu om att på bästa sätt försöka ta hand om allt vindfällt timmer i trakten och någon skulle ju såga upp det.

Erik Karlsson tog vid denna tidpunkt beslutet att starta ett stationärt sågverk. En nyckelfråga var att snabbt få tag i nödvändig sågverksutrustning. Hans son Sven-Erik såg vid tidpunkten en annons i Vimmerby Tidning på en stor ångmaskin. Tillsammans åkte de för att titta på ångmaskinen, och det blev affär. Strax före midsommar 1943 sågades den första stocken på Frödinge Sågverk.

19431943

1949-1950

För driften av sågverken tjänade ångkraften fram till 1949 i Hällerum och 1950 i Frödinge, då i stället elkraft fick ersätta den gamla ångmaskinerna. Elektrifieringen gav sågverken helt andra möjligheter. Nya logistikmedel som gaffeltruckar och lastmaskiner förenklade vid tidpunkten arbetet på sågverken.

1949-19501949-1950

1960-talet

En viktig milstolpe i Frödinge Sågverks utveckling var satsningen på bandsågslinje. Den första bandsågen köptes 1961, sju år senare tillkom ytterligare fyra. Bandsågsgruppen gjorde att stockbänkar togs bort. Sågverkets första torkanläggning byggdes 1966 och fyra år senare tog man i bruk ett nybyggt hyvleri. Under den här tidpunkten var man 59 anställda vid Frödinge Sågverk. Den sågade virkesvolymen uppgick till omkring 10 000 kubikmeter furu och gran per år.

På bilden: Erik Karlsson

1960-talet1960-talet

1977

Sven-Eriks son Christer började jobba direkt efter grundskolan. Då hade han redan hunnit jobba på sågen under flera sommarlov. Så ofta han kunde begav han sig till sågverket. Det blev ett mellanår för att göra värnplikten innan Christer 1977 inledde karriären som timmerinköpare.

När Christer Karlsson själv tog över ledarskapet efter sin far beskriver han det som en mjuk övergång. Han kan inte direkt sätta en bestämd tidpunkt för detta, utan han tog stegvis över ansvaret efterhand som hans far trappade ner.

I en intervju när Frödinge Sågverk 60-årsjubilerade sa Christer: ”Att spå om framtiden är vanskligt. Vad vi dock med säkerhet vet är att konkurrensen ökar, att kundernas krav och behov förändras och att ny teknik ständigt står i farstun. Jag tror att vi bäst möter framtiden genom ökad förädling och ett fördjupat samarbete med både kunder och leverantörer. Tillsammans kan vi ge kvalitetsbegreppet ytterligare dimensioner. Alla nya teknikinvesteringar ska bidra till rationellare produktion och ökad kundnytta men även vara till gagn och nytta för arbetsmiljön. Vid val av teknik och processer ska vi så långt som möjligt välja det mest miljöanpassade alternativet.”

19771977

1992

När Hällerum firade 80-årsjubileum var det ett högeffektivt sågverk med en årskapacitet på 30 000 m3 rundtimmer per år. Såglinjen hade bandsåg, automatkantverk, råsortering och justering i kombiverk. Hyvleriet hade två hyvellinjer och en klyvsåg och nästan hela virkesproduktionen torkades i en toppmodern torkanläggning.

19921992

1994

Generationsväxling vid Hällerums Trävaru. Karl Svenssons äldste son Carl-Bertil lämnar över till sina tre söner Urban, Börje och Lars samt sin sonson Per som övertar företaget. Därmed blev tredje och fjärde generationen Svensson nya ägare till sågverket.

19941994

2007

Frödinge Sågverks AB förvärvar Hällerums Trävaru AB 2007. Årsproduktionen i koncernen uppgår till närmre 65.000 m3 och antalet anställda uppgår till cirka 45 personer. Samgåendet innebar att två välkända och anrika sågverksföretag fick en gemensam ägare.

Ett första beslut blev att satsa på två träslagsrena sågverk där Hällerum blir ett renodlat furusågverk och Frödinge ett renodlat gransågverk. Detta skapar flexibilitet och möjlighet till att möta efterfrågan på marknaden samt att snabbt kunna ställa om till nya kundkrav. Vi finns i nordöstra Småland vilket ger en god tillgång på bra råvara av både gran och tall från närområdet.

20072007

2010

Inköpsbolaget Frödinge Skog, numera Frödinge Hällerum Skog, skapas. Inköpsbolaget ansvarar för att förse de båda sågverken med lokal råvara. Det huvudsakliga verksamhetsområdet sträcker sig i grova drag från Oskarshamn/Hultsfred i söder till Valdemarsvik/Rimforsa i norr. Lätt förklarat omfattas området av norra Kalmar län samt södra Östergötland.

20102010

2013

De båda sågverken fusioneras med det gemensamma namnet Frödinge Hällerum Timber AB. Frödingegruppen AB är moderbolaget i koncernen.

20132013

2015

Ytterligare en produktionsenhet tillkommer till Frödinge Hällerum-familjen när Inge Karlssons Trävaru AB förvärvas. Verksamheten för tillskottet består nästan uteslutande av legohyvling men ökar även Frödinge Hällerums hyvelkapacitet via två hyvellinjer.

20152015

2022

Inge Karlssons Trävaru AB fusioneras in i Frödinge Hällerum Timber AB, som nu består av tre producerande enheter via gransågverket i Frödinge, furusågverket i Hällerum och hyvleriet i Frödinge. Den gemensamma produktionen uppgår till ungefär 85.000 m3 sågad vara med vidareförädling genom hyvling och råspontslucketillverkning.

Inköpsbolaget Frödinge Skog AB byter namn till Frödinge Hällerum Skog AB, med avsikten att de producerande enheterna samt inköpsbolaget framgent kommer att använda samma namn: Frödinge Hällerum AB. Detta för att starkare kunna kommunicera gruppens kontroll på hela kedjan från skog till vidareförädlade träprodukter, där råvaran kommer från trakten.

Koncernen har i dagsläget ungefär 75 medarbetare som med kunskap och engagemang säkerställer att vi är ledande inom kvalitet och hållbarhet. Bland de anställda finns både 2:a, 3:e och 4:e generationen. Att värna om den erfarenhet och kunskap som finns, samt att aldrig rygga för ny teknik är strategiskt viktigt för Frödinge Hällerum.

Vill du läsa mer om vår historia? Här finns boken om oss som skrevs i samband med Hällerums 100-årsjubileum 2012.

20222022