Grön Skogsbruksplan

Ett långsiktigt verktyg

För att på ett enkelt och övergripande sätt få ett beslutsunderlag för åtgärderna i din skog är en Grön Skogsbruksplan en fin investering.

Det vanligaste idag är att planen anpassas efter certifieringens standarder och därför kallas planerna för en Grön Skogsbruksplan. En Grön Skogsbruksplan är en av förutsättningarna för eventuell skogscertifiering.

Utifrån den Gröna Skogsbruksplanen ges förslag utifrån ditt mål med din skogsfastighet på hur och när de enskilda bestånden skall åtgärdas för att främja Ekonomi, Natur- och Kulturvärden, Tillväxt samt Biologisk mångfald. Varje bestånd är specifikt beskrivet med avdelningsnummer, målklass, areal, ålder, ståndortsindex, trädslagsfördelning, volymer med mer och alla bestånd återfinns på en tillhörande skogskarta. I planen finns även en sammanställning över fastigheten i stort.

Frödinge Hällerum AB ombesörjer naturligtvis upprättande, men även ajourhållning, av Grön Skogsbruksplan. Dessa planer upprättas av en erfaren och kvalitetssäkrad Planläggare. Ta gärna kontakt med oss för en förutsättningslös diskussion.