GDPR

Integritets-skyddsinformation

Dataskyddsförordningen är EU:s regelverk kring hur personuppgifter får behandlas. En annan benämning är GDPR (General  Data Protection Regulation).

Frödinge Hällerum har tagit fram integritetsskyddsinformation där du kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Det är viktigt för oss att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras som du lämnar till oss eller som vi samlar in på annat sätt. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och att dina personuppgifter är skyddade hos oss och hos de samarbetspartners vi använder oss av.

I denna informationstext beskriver vi hur och varför organisationen behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet. Om du har frågor eller vill ha mer information ber vi dig kontakta oss på info@frodingehallerum.se.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Frödinge Hällerum AB är personuppgiftsansvarig för alla personuppgiftsbehandlingar.

FÖR DIG SOM MARKÄGARE SOM INTE ÄR LEVERANTÖR TILL OSS
Frödinge Hällerum bedriver sin verksamhet i den svenska delen av barrskogsbältet. För att kunna kontakta och erbjuda avtal till dig som markägare behandlar vi dina personuppgifter från offentliga register, såsom Lantmäteriets. Vi kan på så vis förenkla processen för dig att bli leverantör till oss. Detta är personuppgifter så som namn, adress, personnummer, fastighetsnummer, taxeringsvärden, typ av fång, geometridata av marken och UUIN-nummer. Vi ser detta som en del av ett berättigat intresse i vårt arbete.  

DU SOM LEVERANTÖR OCH ENTREPRENÖR
Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du ingår ett avtal eller att vi påbörjar en affärsrelation. Vi samlar också in personuppgifter som du lämnar till oss och som genereras löpande under affärsrelationen som ett resultat av dina aktiviteter eller rättsliga förpliktelser som åligger oss som företag. Dessa uppgifter kan komma att överföras till tredjepart när det krävs för att vi ska kunna fullgöra vår plikt mot dig, enligt upprättade avtal, eller när det krävs för att följa svenska regler och lagar. Vi behandlar personuppgifter så som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, bankkontonummer, fastighetsnummer, taxeringsvärden, typ av fång, geometridata, UUIN-nummer. Vi lagrar dessa uppgifter så länge det finns ändamål i vår affärsrelation.  

SOM ARBETSSÖKANDE
Vi uppskattar att du är intresserad av att jobba hos oss. Som en del av rekryteringsprocessen behandlar vi dina personuppgifter. Detta är personuppgifter så som namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer, tidigare anställningar, betyg, eventuella intyg och det du skriver om dig själv i din jobbansökan. Uppgifterna inhämtas främst via din jobbansökan. De lagras hos oss så länge rekryteringsprocessen pågår och i vissa fall, om du inte motsäger det, en tid efter för att du ska kunna vara med i framtida rekryteringar. Uppgifterna sparas inte längre än 6 månader. Dina personuppgifter raderas därefter på ett säkert sätt.

ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND OCH GALLRING
Med stöd av avtal, vårt berättigade intresse samt för att fullfölja de rättsliga förpliktelser som vi är ålagda som företag kan vi behandla dina personuppgifter för att upprätta och förvalta vår affärsrelation.

Dina personuppgifter sparas av oss under den tid du har en aktiv affärsrelation med oss och därefter den tid som är nödvändig för att uppfylla ändamålen med vår behandling. För vissa personuppgiftsbehandlingar raderas informationen en kort tid efter det att vår affärsrelation upphört medan det för andra behandlingar sparas personuppgifter under en längre tid, exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas personuppgifterna på ett säkert sätt.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER
Mottagare vi delar personuppgifter med eller som vi kan komma att dela personuppgifter med är framförallt tjänsteleverantörer. För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och för att uppfylla de krav som är ålagda oss som företag delar vi personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till organisationen. Dessa företag får endast behandla personuppgifter enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med oss och enligt de specifika instruktioner som de får i samband med att ett sådant avtal tecknas. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta de registrerades personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att begära tillgång till information om behandlingen av dina personuppgifter och information kring behandlingen som sådan med stöd av dataskyddförordningen. Du har rätt att, om du anser att en personuppgift om dig är felaktig eller ofullständig begära att uppgiften ska rättas. Du har rätt att när som helst motsätta dig personuppgiftsbehandlingar som du anser inte har stöd av en rättslig grund eller som inte är förenliga med det ursprungliga ändamålet. Om du anser att vi inte följer dataskyddförordningen när vi behandlar dina personuppgifter, har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade. Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format. Denna rätt omfattar personuppgifter du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa rättsliga grunder, till exempel avtal.

KONTAKTA OSS
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter under dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss på info@frodingehallerum.se.